Záručné a Reklamačné podmienky
 
Predávajúci: IVETA KABASHI s. r. o.
sídlo: Vodná 5, 949 01, Nitra
Tel.č.: 0905 261 654
Email: info@zlatnictvozana.sk
IČO: 45 258 112
DIČ: 2022917072
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 25483/N.
Prevádzka:     Zlatníctvo ZANA, OC Galéria Tesco, Bratislavská 5, 949 01 Nitra
                       Zlatníctvo ZANA, OC Galéria Tesco Extra, Veterná 40, 917 01 Trnava
                       
                      
 
Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 
1/ Záruka podľa týchto podmienok sa poskytuje za podmienok tu uvedených alebo nad rámec práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Nič v týchto podmienkach nemôže byť chápané, vykladané alebo aplikované ako obmedzenie alebo popretie práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ako obmedzenie, prípadne vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru voči spotrebiteľovi.
 
2/  Záruka
Záruka sa poskytuje za vady, ktoré sa na výrobku/tovare vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedená iná záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia výrobku / tovaru kupujúcim - spotrebiteľom. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
U spotrebného tovaru je spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady do 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, ak však nie je na tovare uvedený dátum spotreby, v takomto prípade sa lehota skracuje iba do dátumu spotreby vyznačeného na obale tovaru.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
Záruka sa vzťahuje aj na rýchlo opotrebovateľné diely (súčiastky) tovaru a spotrebný materiál, ktoré sa spotrebúvajú pri bežnom používaní tovaru, ak je preukázané, že nespĺňali technické požiadavky obvyklé pre takéto diely a materiál. Za vadu sa však nepovažuje zničenie (znehodnotenie) súčiastky (tovaru) v dôsledku uplynutia technickej životnosti.
 
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.


3/ Reklamácia
Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.
Pri uplatnení vád je kupujúci - spotrebiteľ povinný vadný, ale kompletný tovar predložiť predávajúcemu (osobne alebo poštou), spolu s kópiou dokladu o nákupe výrobku (faktúra, alebo pokladničný doklad) a potvrdeným záručným listom, pokiaľ bol predávajúcim vystavený. Nesplnením povinností týkajúcich sa vystavenia záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá.
 
4/ Práva spotrebiteľa
Ak sa na tovare vyskytne v záručnej dobe vada, spotrebiteľ má nasledovné práva :
A/ ak je vada odstrániteľná,
a)právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená,
b)právo na výmenu výrobku/tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
B/  ak je vada odstrániteľná, avšak kupujúci/ spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok/tovar riadne užívať, právo na výmenu výrobku/ tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim,
C/ ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa výrobok/tovar mohol užívať ako výrobok/tovar bez vady, spotrebiteľ má právo na výmenu výrobku/tovaru, alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim.
 
5/ Výluky zo záruky
 
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené :
použitím v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi;
neodborným alebo nesprávnym nastavením, opravou, inštaláciou, úpravou (modifikáciou),
nehodou alebo poškodením spôsobeným kupujúcim/ spotrebiteľom alebo inými osobami,
 
Záruka zaniká :
v dôsledku výmeny niektorého dielu, súčiastky alebo súčasti tovaru, ktorý nie je dodaný alebo schválený predávajúcim,
v dôsledku akýchkoľvek zásahov vo vzťahu k tovaru treťou osobou,
ak boli porušené prvky ochrany slúžiace na zistenie neodbornej alebo neoprávnenej manipulácie alebo demontáže dielov (plomby a pod. ),
ak boli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu výrobku alebo údaje uvedené v záručnom liste.
 
Spotrebiteľ nemá právo na vydanie dielov, súčiastok alebo súčastí tovaru, ktoré boli v rámci vykonania záručnej opravy vymenené.
 
Uplatnenie reklamácie a reklamačný postup:
 
1/ Prevzatie tovaru: Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri kúpe.
V prípade dopravy tovaru dopravcom je Kupujúcemu odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie balíkov - krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@zlatnictvozana.sk , spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri kúpe, je nutné uplatniť okamžite po zistení. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia.
Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.


            2/ Uplatnenie reklamácie: Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho. Kupujúci je povinný vadný ale kompletný tovar predložiť predávajúcemu (osobne alebo poštou), spolu s kópiou dokladu o nákupe výrobku a potvrdeným záručným listom, pokiaľ bol predávajúcim vystavený. Spolu s uplatnením reklamácie kupujúci priloží s reklamovaným tovarom popis vady, pre ktorú výrobok reklamuje.
 
3/ Postup pri vybavení reklamácie: Podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky informovaný po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.
 
Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim, resp. dňom prevzatia servisným strediskom. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.
 
Miesto na uplatnenie reklamácie na adrese:
formou pošty - IVETA KABASHI s. r. o., Vodná 5, 949 01 Nitra

 Tieto záručné a reklamačné podmienky sú platné a účinné od 1.9.2017
 
VRÁTENIE TOVARU
 
Tovar si môžete vymeniť, alebo vrátiť. Zo zákona máte na to 14 dní od doručenia.

Tovar na vrátenie nesmie byť poškodený a musí mať na sebe všetky štítky, tak ako ste tovar aj dostali.
Ak by tovar nespĺňal niektorú z podmienok, tak ho nie je možné ani vymeniť ani vrátiť
Do balíka pribalite kópiu faktúry a krátky popis či ide o výmenu /za aký tovar bude vymenený/ alebo vrátenie tovaru /číslo účtu na ktorý vám vrátime peniaze/

 
Adresa pre zasielanie tovaru :
IVETA KABASHI s. r. o.
Vodná 5
949 01, Nitra